English

روسای قبلی دانشکده فنی و مهندسی

دکتر مازیار فهیمی فرزام
گروه مهندسی عمران
1397-1402
دکتر بابک علی نژاد
گروه مهندسی عمران
1394-1397
دکتر حسین شکروش
گروه مهندسی مواد
1392-1394
  دکتربهنام سیدی
گروه مهندسی شیمی
1391-1392
دکتر رسول دانشفراز
گروه مهندسی عمران
1388-1391