اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : سینا صادق فام
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر گروه مهندسی عمران
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران
تلفن :
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/sadeghfam
ایمیل :
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی پلیمر
تلفن :
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/hazimi
ایمیل :
نام استاد : بابک علی نژاد
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران
تلفن :
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/balinejad
ایمیل :
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران
تلفن : 04137276068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/fahimifarzam
ایمیل :
نام استاد : اسداله کریمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
تلفن : 37278001-041
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/akarimi
ایمیل :
نام استاد : مهدي ماجدي اصل
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
تلفن : 04212273068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/majediasl
ایمیل :
نام استاد : محمد مالكي شهركي
گروه آموزشی : مهندسی مواد و متالورژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
تلفن :
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/malekishahraki
ایمیل :
نام استاد : رسول معروفی آذر
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : مکانیک سیالات 1,مکانیک سیالات 2,انتقال حرارت 1
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/maroofiazar
ایمیل :
نام استاد : فروغ اشکان
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران
تلفن : 37273068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/fashkan
ایمیل :
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران
تلفن : 37273068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/jahanpeyma
ایمیل :