برنامه کلاسی

کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی- ورودی 90
تعداد واحدهای ارائه شده 14** ,*
چهارم سوم ناهار و نماز دوم جلسه اول  
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
    آزمایشگاه انجماد آز انجماد
(دکتر اکبرپور)
  9 - کشاورزی زبان تخصصی
( خانم دکتر فتح یونس)
6 - کشاورزی روش های آنالیز مواد
(دکتر اکبرپور)
شنبه
          آزمایشگاه شکل دادن فلزات آز شکل دادن فلزات
(دکتر اکبرپور)
    یکشنبه
                  دوشنیه
                  سه شنبه
                  چهارشنبه
          3 – فنی و مهندسی متالورژی جوشکاری
(دکتر علیپور)
3 – فنی و مهندسی متالورژی جوشکاری
(دکتر علیپور)
پنجشنبه
دانشجویان محترم علاوه بر واحدهایدرسی فوق، ملزم به اخذ درس پروژه به ارزش 3 واحد هستند.
**دانشجویان محترم علاوه بر واحدهای درسی فوق، می توانند یک درس عمومی یا معارف به ارزش 2 واحد انتخاب نمایند.
 
کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی - ورودی 91
تعداد واحدهای ارائه شده 18*
چهارم سوم ناهار و نماز دوم جلسه اول  
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
3 – فنی و مهندسی عملیات حرارتی
(دکتر شکروش)
3 – فنی و مهندسی آز انجماد
(دکتر اکبرپور)
  4 – فنی و مهندسی خواص مکانیکی-2
(دکتر شکروش)
آزمایشگاه عملیات حرارتی آزعملیات حرارتی
(دکتر شکروش)
شنبه
آزمایشگاه خواص مکانیکی آزخواص مکانیکی-1
(دکتر شکروش)
آزمایشگاه خواص مکانیکی خوردگی و اکسیداسیون
(خانم دکتر فتح یونس)
  4 – فنی و مهندسی خواص مکانیکی-2
(دکتر شکروش)
4–فنی و مهندسی خوردگی و اکسیداسیون
(خانم دکتر فتح یونس)
یکشنبه
      آزخواص مکانیکی-1
(دکتر شکروش)
          دوشنیه
                  سه شنبه
                  چهارشنبه
3 – فنی و مهندسی ریخته گری-1
(دکتر علیپور)
3 – فنی و مهندسی استخراج فلزات-1 (اساتید مدعو)   آزمایشگاه
ریخته گری-1
آز ریخته گری-1
(دکتر علیپور)
    پنجشنبه
* دانشجویان محترم علاوه بر واحدهای درسی فوق، می توانند یک درس عمومی یا معارف به ارزش 2 واحد اخذ نمایند.
 
کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی - ورودی 92
تعداد واحدهای ارائه شده 18*
چهارم سوم ناهار و نماز دوم جلسه اول  
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
4– فنی و مهندسی مبانی مهندسی برق
(دکتر دریانی)
4 – فنی و مهندسی مبانی مهندسی برق
(دکتر دریانی)
  3– فنی و مهندسی شیمی فیزیک مواد
(خانم یگانه)
4 – فنی و مهندسی خواص فیزیکی مواد-1
(دکتر اکبرپور)
شنبه
3- فنی و مهندسی معادلات دیفرانسیل
(دکتر دارانیا)
4 – فنی و مهندسی معادلات دیفرانسیل
(دکتر دارانیا)
  3 – فنی و مهندسی مقاومت مصالح
(دکتر معروفی آذر)
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق آز مبانی مهندسی برق
(دکتر دریانی)
یکشنبه
    4 – فنی و مهندسی خواص فیزیکی مواد-1
(دکتر اکبرپور)
  3 – فنی و مهندسی شیمی فیزیک مواد
(خانم یگانه)
4 – فنی و مهندسی مقاومت مصالح
(دکتر معروفی آذر)
دوشنیه
                  سه شنبه
                  چهارشنبه
                  پنجشنبه
* دانشجویان محترم علاوه بر واحدهای درسی فوق، می توانند یک درس عمومی یا معارف به ارزش 2 واحد انتخاب نمایند.
 
کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی- ورودی 93
تعداد واحدهای ارائه شده 20** ,*
چهارم سوم ناهار و نماز دوم جلسه اول  
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
                  شنبه
                  یکشنبه
          4- فنی و مهندسی فیزیک-1
(دکتر پروین)
3- فنی و مهندسی ریاضی-1
(دکتر رحمتی)
دوشنیه
آزمایشگاه شیمی عمومی آزشیمی عمومی آزمایشگاه شیمی عمومی آز شیمی عمومی   آزمایشگاه فیزیک آزفیزیک-1
(دکتر پروین)
آزمایشگاه فیزیک آزفیزیک-1
(دکتر پروین)
سه شنبه
4- فنی و مهندسی ریاضی-1
(دکتر رحمتی)
4- فنی و مهندسی شیمی عمومی
(دکتر سبزی)
  3– فنی و مهندسی فیزیک-1
(دکتر پروین)
4 شیمی عمومی
(دکتر سبزی)
چهارشنبه
              10- نقشه کشی نقشه کشی صنعتی
(دکتر علیپور)
پنجشنبه
* دانشجویان محترم علاوه بر واحدهای درسی فوق، ملزم به اخذ درس زبان خارجه(انگلیسی) به ارزش 3 واحد و تربیت بدنی-1 به ارزش 1 واحد هستند.
**دانشجویان محترم علاوه بر واحدهای درسی فوق، می توانند یک درس عمومی یا معارف به ارزش 2 واحد انتخاب نمایند.
 
کارشناسی ارشد مهندسی نانومواد - ورودی 92
تعداد واحدهای ارائه شده:8 واحد
چهارم سوم ناهار و نماز دوم جلسه اول  
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
          5–مرکز رشد نانوکامپوزیت ها-3
(دکتر اکبرپور)
3 – مرکز رشد بیونانوتکنولوژی-3
(دکتر درویشی)
شنبه
          5–مرکز رشد بیونانوتکنولوژی-3
(دکتر درویشی)
 
5- مرکز رشد شناخت نانوذرات-2
(دکتر شکروش)
یکشنبه
              5- مرکز رشد نانوکامپوزیت ها-3
(دکتر اکبرپور)
دوشنیه
                  سه شنبه
                  چهارشنبه
                  پنجشنبه
 
 
کارشناسی ارشد مهندسی نانومواد - ورودی 93
تعداد واحدهای ارائه شده: 8 واحد
چهارم سوم ناهار و نماز دوم جلسه اول  
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
شماره کلاس-
محل برگزاری
عنوان درس
(استاد)
    5- مرکز رشد مبانی فیزیک در نانو- 3
(دکتر مهرابیان)
      5 – مرکز رشد ترمودینامیک پیشرفته مواد -3
(دکتر شکروش)
شنبه
                  یکشنبه
          3- مرکز رشد ترمودینامیک پیشرفته مواد -3
(دکتر شکروش)
3- مرکز رشد مبانی فیزیک در نانو-3 (دکتر مهرابیان) دوشنیه
          3- مرکز رشد اصول پیشرفته شیمی-2
(دکتر سبزی)
3- مرکز رشد مبانی فیزیک در نانو-3 (دکتر مهرابیان) سه شنبه
                  چهارشنبه
                  پنجشنبه