روسای قبلی دانشکده فنی و مهندسی

جناب آقای دکتر رسول دانشفراز (گروه مهندسی عمران)


جناب آقای دکتر حسین شکروش  (گروه مهندسی مواد و متالورژی)


جناب آقای دکتر بابک علی نژاد (گروه مهندسی عمران)