کتابهای منتشر شده دانشکده فنی و مهندسی

 
1-شبیه سازی پدید ه  های هیدرولیکی
 با استفاده از فلوئنت

تالیف :
دکتر رسول دانشفراز - محمدرضا نیک پور
حجت صادقی
انتشارات : عمیدی تبریز
سال نشر : 1392
تیراژ: 1000 جلد
چاپ اول
. قیمت:90000 ریال


 
 

2- مروری بر هیدرولیک جریان با
سطوح آزاد با حل مسائل در برنامه Matlab       
تالیف
:
دکتر رسول دانشفراز - مریم منازاده
انتشارات : دانشگاه مراغه
سال نشر : 1391
تیراژ: 1000 جلد
چاپ اول
قیمت:90000 ریال
 
 3 -  مکانیک سیالات       
تالیف :
دکتر رسول دانشفراز - دکتر یعقوب دین پژوه
انتشارات : دانشگاه مراغه
سال نشر : 1389
تیراژ: 2000 جلد
قیمت:45000 ریال
 
4 -  روشهای عددی پیشرفته در حل مسائل  
مکانیک سیالات       
تالیف :
دکتر رسول دانشفراز - توحید برزگر
مسعود درخشان
انتشارات : دانشگاه مراغه
سال نشر : 1389
تیراژ: 2000 جلد
چاپ دوم
قیمت:55000 ریال