اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : چیا سواری
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
تلفن : 04137278001
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/chiyasavari
ایمیل :
نام استاد : محمود ابراهیمی
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
تلفن :
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/MahmoudEbrahimi
ایمیل :
نام استاد : حمیدرضا احمدی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران
تلفن :
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/Hamid Reza Ahmadi
ایمیل :
نام استاد : فروغ اشکان
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران
تلفن : 37273068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/fashkan
ایمیل :
گروه آموزشی : مهندسی مواد و متالورژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
تلفن : 37273068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/mrakbarpour
ایمیل :
نام استاد : فرزاد پشم فروش
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
تلفن :
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/FarzadPashmforoush
ایمیل :
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران
تلفن : 37273068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/jahanpeyma
ایمیل :
نام استاد : جعفر چابک پور
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : سازه های آبی
تلفن : 37276068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/jchabokpour
ایمیل :
نام استاد : رسول دانشفراز
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی : با سلام و خوش آمدگویی
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران
تلفن : 04137276068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/daneshfaraz
ایمیل :
نام استاد : مهدی رضایی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران
تلفن : 04137273068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/Staff/mrezaei
ایمیل :