نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
چیا سواری
مهندسی شیمی
ریاست دانشکده فنی و مهندسی
استادیار
مهندسی شیمی
محمد سبزی
مهندسی شیمی
ریاست دانشکده فنی و مهندسی
دانشیار
پلیمر
سیامک علی پور
مهندسی شیمی
ریاست دانشکده فنی و مهندسی
استادیار
مهندسی شیمی
اسداله کریمی
مهندسی شیمی
ریاست دانشکده فنی و مهندسی
استادیار
مهندسی شیمی