آرشیو

برگه اشتغال به تحصیل

برگه اشتغال به تحصیل

(31)

دانشجویان محترم جهت تهیه برگه اشتغال به تحصیل در طول هفته به آموزش مراجعه نمایند.

يکشنبه 25 آذر 1397
سخران کلیدی در کنفرانس بین المللی

سخران کلیدی در کنفرانس بین المللی

(60)

تبریک به جناب آقای دکتر حمید رضا احمدی

دوشنبه 19 آذر 1397
چاپ مقاله جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی

چاپ مقاله جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی

(91)

تبریک به مناسبت چاپ مقاله Q1 در انتشارات John Wiley

دوشنبه 19 آذر 1397
تبریک به مناسبت چاپ کتاب جناب آقای دکتر دانشفراز

تبریک به مناسبت چاپ کتاب جناب آقای دکتر دانشفراز

(2630)

تبریک به مناسبت چاپ کتاب مروری بر هیدرولیک محاسباتی

چهارشنبه 14 آذر 1397
سامانه سجاد

سامانه سجاد

(143)

کلیه درخواستهای دانشجویان مربوط به...

چهارشنبه 14 آذر 1397
برنامه هشت ترمه گروه مهندسی عمران

برنامه هشت ترمه گروه مهندسی عمران

(34)

برنامه هشت ترمه گروه مهندسی عمران

چهارشنبه 14 آذر 1397
برنامه هشت ترمه گروه مهندسی مواد

برنامه هشت ترمه گروه مهندسی مواد

(9)

برنامه هشت ترمه گروه مهندسی مواد

چهارشنبه 14 آذر 1397
برنامه هشت ترمه گروه مهندسی مکانیک

برنامه هشت ترمه گروه مهندسی مکانیک

برنامه هشت ترمه گروه مهندسی مکانیک

(11)

برنامه هشت ترمه گروه مهندسی مکانیک

چهارشنبه 14 آذر 1397
برنامه هشت ترمه گروه مهندسی شیمی

برنامه هشت ترمه گروه مهندسی شیمی

(50)

برنامه هشت ترمه گروه مهندسی شیمی

چهارشنبه 14 آذر 1397
تبریک به مناسبت چاپ مقاله

تبریک به مناسبت چاپ مقاله

(71)

تبریک به مناسبت چاپ مقاله جناب آقای دکتر سینا صادق فام با ضریب تاثیر 3.984

چهارشنبه 30 آبان 1397