English

گروه پژوهش سازه و زلزله دانشگاه مراغه

گروه پژوهش سازه و زلزله دانشگاه مراغه
اسامی استاتید عضو در گروه پژوهش سازه و زلزله دانشگاه مراغه:
1: آقای دکتر بابک علی نژاد
2: آقای دکتر مازیار فهیمی فرزام
3: آقای مهندس مهدی رضایی
4: آقای دکتر حمیدرضا احمدی
5: آقای  دکتر امین رفیعی
6: آقای دکتر محمد حسین جهان پیما