آیین‌نامه‌های آموزشی

آيين‌نامه آموزشي کارداني و کارشناسی (دانشجویان حتما مطالعه نمایند)

آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد مصوب 1394 (دانشجویان کارشناسی ارشد حتما مطالعه نمایند)